Gestió de Residus en la construcció

Gestió de Residus en la construcció

A Obres Tècniques Lloret, estem compromesos amb la preservació del nostre medi natural i ens preocupa la gestió adequada dels residus que s’originen com a conseqüència de l’activitat constructiva. Per això hem adoptat unes bases de bones pràctiques mediambientals en la gestió d’aquests residus:

– Reduir​ el consum excessiu de productes.
– Reciclar ​materials o deixalles, per poder-los tornar a utilitzar.
– Reutilitzar ​un producte novament.
– Eliminar ​residus destruint-los o, si no és possible, dipositant-los en abocadors autoritzats per a la seva gestió.
– Valoritzar ​residus, aprofitant els seus recursos sense posar en perill la salut ni el medi ambient.
– Minimitzar​ la quantitat i perillositat dels productes contaminants generats.
– Gestionar en base a les Normes UNE-​EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001, així com les certificacions RERA, per a la retirada autoritzada d’amiant i Fedequim per l’acreditació com a empresa operativa en els estàndards de seguretat AEQT i la AEST del sector químic.

Per portar un control de les quantitats i els tipus de residus que es generen, hem implantat un procediment propi de gestió de residus dins el Sistema Integrat de Gestió. Així aconseguim reduir els seus efectes en el medi ambient.

Per tal de que s’implementin les estratègies a seguir, formem tots els nostres treballadors en temes de medi ambient i tractament de residus.