Implantació ISO 45001

Implantació ISO 45001

A Obres Tècniques Lloret tenim implantat un sistema integrat de gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i ISO 45001, per mantenir i millorar la qualitat dels nostres serveis. Garantim així el compliment d’uns estàndards de qualitat internacionals.

Fins ara teníem implantada la norma OHSAS 18001 i actualment hem fet la transició a la ISO 45001, la nova norma internacional per a la gestió de la Seguretat i la Salut en el treball.

Aquest canvi ha implicat actualitzar tots els requisits que ja aplicàvem amb l’anterior norma a altres molt més estrictes, renovant tot el sistema de gestió, i integrant la ISO 45001 a la resta del sistema.

L’objectiu principal d’aquesta norma és ajudar a les empreses en la seva tasca de prevenció d’accidents, gestionant la seguretat i la salut en el treball. Protegint als treballadors i visitants d’accidents i malalties laborals.

Alguns dels beneficis de la ISO 45001, són:

  • Millora continua de les condicions de treball.
  • Millora de la gestió dels incidents, per tant, reducció del temps d’inactivitat.
  • Major facilitat en la comunicació amb proveïdors, clients i col·laboradors d’altres països.
  • Reducció dels costos de les primes d’assegurances i els costos generals derivats dels incidents relacionats amb la seguretat i la salut.
  • Foment de la participació i la consulta dels treballadors.

A l’avaluar i revisar periòdicament el nostre sistema integrat de gestió, garantim tenir sempre el millor Sistema de Salut i Seguretat en el treball.