Mesures Prevenció a l’Obra

Mesures Prevenció a l’Obra

A Obres Tècniques Lloret implementem de manera estricta tots els protocols de prevenció i protecció a les obres.

Entre les accions preventives, destaquem:

  • – Formació en seguretat i salut corresponent a cada sector concret sobre el que actuem.
  • – Informació específica reflectida en el pla de seguretat i salut a l’obra.
  • – Previsió en cada projecte, per garantir els recursos, eines i mesures necessàries en tot moment, assegurant la seva correcta aplicació.
  • – Utilització d’equips de treball i mesures auxiliars adequades, segons normativa.
  • – Control de compliment de les normes de seguretat establertes.

Una obra és un centre de treball dinàmic en evolució constant, per això l’activitat preventiva s’adapta a les circumstàncies particulars de cada projecte i als reptes generals. Com el COVID-19 al que, com a empresa, ens enfrontem amb la màxima responsabilitat per assegurar la seva plena confiança.