Moviment terres

Moviment terres

Una de les primeres fases que es porta a terme en un projecte de construcció és el moviment de terres. Per garantir l’estabilitat del terreny, és important fer-ho de manera adequada.

Abans de començar qualsevol actuació s’ha de fer un estudi per conèixer les condicions del terreny i les zones del voltant. Així prevenim el seu comportament durant l’obra i determinem la influència en construccions pròximes.

Cal fer diverses operacions preparatòries. S’ha de preparar la superfície del terreny per a les excavacions amb el rebuig i desbrossament. És a dir, netejar la zona de mala herba, vegetació i escombraries que pugui trobar-se en el terreny; tot això programat i amb els permisos necessaris.

També s’haurà d’efectuar el replanteig, marcant sobre el terreny el contorn dels treballs de terres que es realitzaran. Així com prevenir els accessos per a la maquinària, camions, rampes, etc.

Un cop estigui condicionat, net i lliure es donen pas a les següents activitats d’excavació i moviment de terres. L’objectiu d’aquesta etapa és aconseguir l’altura necessària per a la fonamentació.

A Obres Tècniques Lloret comptem amb un equip de professionals especialitzats i la maquinària necessària per a planificar-lo i executar-lo amb èxit. Oferint un servei integral per al desenvolupament de cada projecte.